علیرضا زارعی ظفرآبادی

با نوشتن، بیشتر زندگی میکنم.

علیرضا زارعی ظفرآبادی

با نوشتن، بیشتر زندگی میکنم.

مقدمه

من شاعر نیستم اما گاهی شاعرانه زندگی می کنم.

این ها مشتی از لحظات من اند.

لحظاتی که زندگی را عمیق تر تجربه می کنم.